Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

VOORWAARDEN

 1. Via de website www.getitdeals.nl bieden partnerbedrijven van Get It Deals Coupons aan voor diensten of goederen. Voor diensten of goederen die door deze partnerbedrijven worden geleverd gelden de Algemene Voorwaarden van deze partnerbedrijven. Get It Deals is niet gehouden tot het leveren van de diensten of goederen zoals vermeld op de Coupons, maar verbindt zich er toe dat de coupon/tegoedbon het recht geeft op het leveren van de diensten of goederen door het partnerbedrijf, mits wordt voldaan aan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. De door Get It Deals verkochte Coupons zijn gericht op een concrete dienst, een concreet product of een bepaalde dienst- of goederenwaarde.

 

 1. De website www.getitdeals.nl, evenals het verkoopsysteem van de Coupons, worden geëxploiteerd door: Get It Deals. De Handelsnaam Get It Deals is gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54447127.. BTW-nr: NL010853303B03

 

 1. Indien u gebruik maakt van de diensten van www.getitdeals.nl stemt u in met de Algemene Voorwaarden van Get It Deals.

 

 1. U koopt een coupon/tegoedbon via www.getitdeals.nl op de volgende wijze:

4.1 Klik op de knop “Bestel” op de startpagina.

4.2 Geef aan hoeveel Coupons uw wilt bestellen.

4.3 Voer uw naam en e-mailadres in.

4.4 De koop van de coupon/tegoedbon vindt plaats na aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden en door op de knop “Bestel” te klikken. Vervolgens komt u in het betaalkeuzemenu, waar u uit verschillende betalingsmogelijkheden (zoals PayPal, iDEAL, etc.) kunt kiezen. Get It Deals aanvaardt de koopovereenkomst door middel van een bevestiging in de vorm van de plaatsing van de coupon/tegoedboncode/ voucher in het persoonlijke Get It Deals account.

4.5 Verzilver deze uitgeprinte coupon/tegoedbon bij het betreffende partnerbedrijf.

 

 1. Informatie over herroeping.

5.1 Als consument kunt u de koopovereenkomst met betrekking tot de koop van de coupon/tegoedbon binnen 14 dagen na aankoop herroepen. Dit dient schriftelijk (via brief of e-mail) of door terugzending van de coupon/tegoedbon te gebeuren. De termijn start vanaf ontvangst van de coupon/tegoedbon bij de ontvanger en niet voor het nakomen van onze informatieplichten volgens artikel 7:46c lid 2 BW. Om aan de herroeping termijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping of van de coupon/tegoedbon voldoende.

5.2 Na het verzilveren van de coupon/tegoedbon bij het partnerbedrijf is een herroeping niet meer mogelijk.

5.3 De herroeping dient te worden gestuurd aan: Get It Deals Pollenbrink 46, 7544 AN Enschede of naar info@getitdeals.nl. Bij veelgestelde vragen vindt u een annuleringsformulier.

5.4 In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de te ontvangen prestaties of het te genieten voordeel aan Get It Dealss te worden geretourneerd. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen zullen door Get It Deals binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn start vanaf het ontvangst door Get It Deals van uw herroeping verklaring of van de coupon/tegoedbon.

 

 1. De duur van de verkoop van een coupon/tegoedbon is beperkt en wordt per aanbod vastgesteld door Get It Deals en het partnerbedrijf. De aankoop van de coupon/tegoedbon is alleen binnen deze duur mogelijk.

 

 1. Na het succesvol ontvangen van de betaling aan Get It Deals komt de verkoop van de coupon/tegoedbon tot stand. Indien het te betalen bedrag niet kan worden geïnd, komt de verkoop van de coupon/tegoedbon niet tot stand.

 

 1. Na het succesvol afsluiten van de koopprocedure en na het ontvangen van de betaling op de rekening van Get It Deals, wordt de coupon/tegoedbon in het aangegeven Get It Deals account geplaatst.

 

 1. Alle Coupons zijn voorzien van een uniek codenummer. Het partnerbedrijf controleert bij het verzilveren van de coupon/tegoedbon de geldigheid van het unieke codenummer. De coupon/tegoedbon kan worden overgedragen aan derden. Het vermenigvuldigen of wijzigen van de coupon/tegoedbon wordt als fraude gezien en is strikt verboden. In het geval van een onderbouwde verdenking van fraude behoudt Get It Deals en het partnerbedrijf zich het recht voor juridische stappen te ondernemen.

 

 1. Indien niets anders is aangegeven, kan iedere coupon/tegoedbon slechts één keer bij het partnerbedrijf worden gebruikt. De consument is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van inhoud en voorwaarden van een specifieke aanbieding. Get It Deals is verantwoordelijk de inhoud en voorwaarden op een duidelijke manier weer te geven. Tenzij anders is aangegeven, kunnen de Coupons niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt. Ook indien de waarde van de coupon/tegoedbon niet volledig wordt gebruikt, vervalt de waarde na het gebruik van de coupon/tegoedbon. Restitutie is niet mogelijk.

 

 1. Indien van toepassing wordt het tijdstip voor het leveren van de prestatie overeengekomen door de consument en het partnerbedrijf.

 

11.1 Get It Deals behoudt het recht om een beperkt aantal vouchers te verkopen van een deal. Hierdoor kan het voorkomen dat een deal op uitverkocht komt te staan. Op dat moment kan de deal niet meer worden aangekocht.

 

 1. De gebruiker dient de coupon/tegoedbon binnen de aangegeven geldigheidsduur, indien deze is vermeld, bij het partnerbedrijf te verzilveren. Na het aflopen van de geldigheidsduur, wordt de coupon/tegoedbon ongeldig verklaard en vervalt het recht op de prestatie van het partnerbedrijf.

 

 1. Get It Deals is verantwoordelijk voor het feit dat het partnerbedrijf de coupon/tegoedbon verzilverd, oftewel de prestatie zoals vermeld op de coupon/tegoedbon nakomt, binnen de gestelde algemene voorwaarden. Get It Deals is niet verplicht tot restitutie- en /of schadeloosstellingbetalingen. Get It Deals is niet verantwoordelijk voor de prestatie die wordt geboden door het partnerbedrijf. Het partnerbedrijf is verantwoordelijk voor de prestatie zoals vermeld in de coupon/tegoedbon. Get It Deals is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van het partnerbedrijf bij het leveren van de prestatie. Mochten er bij het verzilveren van de coupon/tegoedbon of bij het leveren van een prestatie problemen ontstaan, dan zal Get It Deals trachten een passende oplossing te vinden. In dat geval dient u binnen 7 dagen na het ontstaan van het probleem een e-mailbericht aan info@getitdeals.nl te sturen.

 

 1. Get It Deals is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen in de dienstverlening, veroorzaakt door het internet, welke buiten het werkgebied van Get It Deals liggen. In dat geval is Get It Deals niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens tijdens het verzenden van informatie over het internet. Ondanks het feit dat Get It Deals zich volledig inzet om www.getitdeals.nl continue en optimaal te laten functioneren, is het mogelijk dat de site tijdelijk niet beschikbaar is, door bijvoorbeeld het plegen van onderhoud aan www.getitdeals.nl.

 

 1. Get It Deals heeft te allen tijde het recht wijzigingen door te voeren met betrekking tot het stopzetten van haar activiteiten, de inhoud, uren van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor toegang of gebruik van de site.

 

 1. Get It Deals is niet verantwoordelijk voor de inhoud op discussieforums, persoonlijke pagina’s etc. van gebruikers of derden. De verantwoordelijkheid voor het feit dat de inhoud in strijd is met de regelgeving, is derhalve voor de gebruiker of derden. Get It Deals behoudt zich het recht voor om publicaties die aanstootgevend of ongepast zijn, of anderszins een schending van de Algemene Voorwaarden of het toepasselijke recht vormen, te verwijderen.

 

 1. www.getitdeals.nl maakt gebruik van cookies ten behoeve van demografische en gebruikers gerelateerde statistieken en registreert hiermee informatie van technische aard, zoals het type browser, IP-nummer, etc.

 

 1. Get It Deals en de partnerbedrijven behouden zich alle auteurs- en andere rechten voor om de gepubliceerde inhoud, informatie, foto’s, video’s en databases (hieronder ‘beschermd eigendom’ genoemd) te gebruiken. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Get It Deals of van de betreffende bedrijfspartner is uitdrukkelijk verboden.

 

 1. Get It Deals is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen, in verband met gewijzigde wettelijke eisen of functionele veranderingen.

 

 1. Met de aankoop van een coupon/tegoedbon gaat de consument akkoord met het feit dat Get It Deals de persoonsgegevens opslaat en gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen of nieuwsfeiten van Get It Deals. De consument kan deze toestemming op ieder moment zonder reden herroepen, waardoor hij/zij geen aanbiedingen of nieuwsfeiten meer van Get It Deals zal ontvangen. De consument dient deze herroeping  per e-mail te sturen naar info@getitdeals.nl.

 

 1. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de met de contractpartner gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.

 

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Door het gebruik van deze site, stemt de eindgebruiker ermee in dat alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of een verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of de prestaties, schending of beëindiging daarvan, op of van de site, worden beslecht door de arbitrage in Almelo, onder de regels van arbitrage van de Nederlandse Staat. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze gebruiksvoorwaarden zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.